انها عقیده ی رسانه بودن فناوری را با چهار کانون مختلف توسعه داند :
1 رسانه برای تحقیق (مانند الگوسازی داده ها ‏(5) ، دستیابی به بانک های اطلاعاتی و مشاهدات تحت وب و میکروسکوپ ها و ابر متن ها
2 رسانه برای ارتباط مانند واژه پردازی ، پست الکترونیکی ، برگزاری همایش های همزمان ، نرم افزار گرافیک ، شبیه سازی ها و آموزش های خصوصی .
3 رسانه ای برای ساخت مانند : روبوتیک ها ، طرح کمک با کامپیوتر و سیستم های کنترل.
4 رسانه برای بیان مانند ویدئوی ارتباطی ، نرم افزار متحرک سازی و تصیف موسیقی
مربیان باید نوع فناوری ای که در مدرسه یا منطقه استفاده می شود ، در نظر بگیرند و سپس تعیین کنند که آیا هدف خاص فناوری ، اهداف مدرسه را برای یادگیری دانش آموز در بر می گیرد یا خیر ؟ تنها در این صورت است که می توان برای خرید تجهیزات و مواد مربوط به فناوری ، برنامه ریزی کرد و تاثیر فناوری را در انجام اهداف مورد ارزیابی قرار داد. ( همان منبع ، 49 )
ارزیابی پیشرفت دانش آموز :
عامل دوم این است که ارزیابی تاثیر فناوری روی پیشرفت دانش آموز مساله ای پیچیده است.
در تحقیق روی فناوری و پیشرفت دانش آموز ، بیشتر از ارزیابی های استاندارد شده سنتی استفاده شده است تا تغییرات عملکرد دانش آموز را مورد ارزیابی قرار دهند. این تحقیق بیشتر روی دانش دانش آموزان درباره ی حقایق مجزا تمرکز می کند و به چگونگی فکر کردن دانش آموزان ، کمتر توجه کرده است. در این تحقیق و طی پانزده سال سال اخیر ، بیشتر روی روش های معنی دار و جدیدی تاکید شده است که از آنها برای ارزیابی کردن مطالبی که دانش آموزان می دانند و درک کرده اند استفاده می شود. برای ارزیابی تاثیرات فناوری های خاص در پیشرفت دانش آموز باید ابزارها و روش های ارزیابی با بازده یادگیری ارتقاء داده شده و به وسیله ی آن فناوری ها متناسب باشند. ( گروه فناوری آموزشی اصفهان ، 1388 )
ماهیت پیچیده تحقیق:
عامل سومی که در تاثیر فناوری روی پیشرفت دانش آموز موثر می باشد این است که باید بین تغییرات فناوری به کار برده شده در کلاس درس و تغییرات عوامل آموزشی همبستگی وجود داشته باشد.
در ابتدا تعیین پیشرفت دانش آموز بر اساس روش های سنتی که شامل بررسی علمی و اجتماعی بود انجام می شود به ای طریق که در این روش ها این سوال مطرح شد که ایا یک رابطه ی علت و معلولی خاص بین یک مورد یعنی فناوری و مورد دیگر یعنی پیشرفت دانش آموز وجود دارد یا خیر ؟ اما چون مدارس ، محیط های اجتماعی پیچیده ای می باشند تغییر دادن تنها یکی از دو مورد ذکر شده فناوری و پیشرفت دانش آموز – غیر ممکن است.
اگر یک فناوری جدید در کلاس درس ارائه شود موارد دیگر نیز تغییر می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که فناوری در کلاس تلفیق می شود برداشت های معلمان درباره ی قابلیت های دانش آموزان نیز تغییر می کند. ( ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی ، 1388 )
همچنین معلمان بیشتر خودشان را به عنوان مربی و کمتر به عنوان مدرس می بینند.
مثال دیگر اینکه ، استفاده از فناوری باعث می شود همکاری میان دانش آموزان افزایش یابد و همین مورد تاثیری مثبت روی پیشرفت دانش آموز دارد. این سه عامل نشان می دهند که اکنون ارتباط بین فناوری و پیشرفت دانش آموز ، و اصلاح کردن مهارت های فکری بسیار دشوار است و مدارسی ه به روش های مختلف ، فناوری را تلفیق می کنند در حال تغییر هستند. با وجود این پژوهش های خاص درباره ی فناوری و یادگیری دانش آموز ثابت می کنند که انجام تحقیقات براساس سه عامل مذکور ،‌امکان پذیر است و همچنین استفاده از فناوری که در بافت کلاس درس ، تلفیق شده است تاثیری مثبت روی پیشرفت دانش آموز دارد. ( همان منبع )
محققان به یافته هایی درباره ی استفاده از فناوری دست پیدا کرده اند . این موارد عبارتند از : اهداف آموزشی خاص و مشاهده ی یادگیری از طریق فناوری(6) ، توسعه ی حرفه ا ی دایم ، تغییرات ساختاری در برنامه ی مدرسه ، زیربنای محکم و پشتیبانی فنی و ارزیابی دایم.
فناوری اطلاعات و ارتباطات :
فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در جای جای زندگی افراد رسوخ کرده است و شواهد به دست آمده از بررسی های تحقیقاتی، نشان از آن دارد که فنون تدریس و نوع تفکر معلمان روی به کارگیری فناوری اطلاعات و در نتیجه پیشرفت دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد. روش به کارگیری فناوری اطلاعات IT)) در کلاس درس تحت تاثیر دانش معلمان درباره موضوع مورد تدریس و نیز ارتباط فناوری اطلاعات با آن موضوع است به این صورت که بعضی از معلمان منابع فناوری اطلاعات را که به موضوع درسی خاصی مربوط است انتخاب می کنند و این در حالی است که بعضی دیگر فناوری اطلاعات را برای این به کار می گیرند که با یک روش نوآورانه کار دانش آموزان را ارائه کنند، بدون اینکه ارتباط مستقیمی با عنوان درس داشته باشد.( تاروردی ممقانی ، 1387 : 91 )
شواهد نشان می دهد وقتی معلمان دانش خود را در زمینه موضوع درس و شیوه یادگیری دانش آموز به کار می بندند، به کارگیری فناوری اطلاعات بیشترین اثر مستقیم را بر پیشرفت شاگردان دارد. هنگامی که دانش آموزان در فهم و درک خود در به کارگیری نرم افزارهای خاص در کار فردی یا گروهی یا کلاسی به کنجکاوی کشیده می شود، شاهد این پیشرفت خواهیم بود. در مورد اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در کار دانش آموزان و ارائه کار آنها، پژوهش های کمی صورت گرفته است. اما باورها و ارزش های مربوط به فن آموزش یا روش تدریس معلم، نقش مهمی در شکل دادن به فرصت های یادگیری از طریق فناوری ایفا می کند. بررسی سوابق تحقیقاتی به روشنی بیان نمی کند که آیا این باورها و ارزش ها سبب خواهد شد از فناوری به عنوان وسیله یی جهت تقویت رویکردهای رایج تدریس استفاده شود یا اینکه فناوری های جدید باعث ایجاد تحول در شیوه تعامل معلمان با دانش آموزان و فعالیت آنها می شود. معلمان به دانش وسیعی از فناوری اطلاعات نیاز دارند تا بتوانند منابع مناسب را انتخاب و از آنها در تدریس خود به نحو مناسب استفاده کنند. بنابراین استفاده از روش های جدید آموزش که در آن از فناوری های جدید و مناسب تدریس استفاده شده است، نیاز بیشتری به معرفی و تجربه دارد چرا که معلمان ممکن است مجبور شوند فنون آموزش جدید را فرابگیرند تا به این فهم و توانایی برسند. دامنه کاربردهای آموزشی IT بسیار وسیع است. در یک طرف آن فعالیت های بسیار محدود است که عمدتاً بر پایه روش های سنتی قرار دارد و در طرف دیگر آن، تغییرات اساسی در رویکردهای تدریس قرار می گیرد. به عنوان مثال، بعضی از معلمان از وایت بورد تعاملی در نمایش دادن محتوا و نظریات در مباحث کلاسی به روش سنتی استفاده می کنند، در حالی که معلمان دیگر اجازه می دهند دانش آموزان برای نشان دادن نمایشنامه هایی که خودشان طراحی و فیلمبرداری کرده اند، در کلاس از این وسیله استفاده کنند. مطالعات نشان می دهد موثرترین کاربرد IT آن است که معلم و برنامه های نرم افزاری، فهم و فکر دانش آموز را به چالش بکشد و این کار از طریق شرکت (7)تمامی دانش آموزان در بحث کلاسی با استفاده از وایت بورد تعاملی یا کار دانش آموزان با رایانه به صورت فردی و گروه های دونفره صورت می گیرد و اگر معلم مهارت سازماندهی دانش آموزان را بر مبنای فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته باشد، آنگاه کارایی کلاسی و فردی دانش آموزان می تواند به موازات هم موثر باشد. گفتنی است دسترسی به منافع فناوری اطلاعات موضوع مهم در دسترس معلمان است: جایی که تعداد معدودی کامپیوتر در کلاس هست- عمدتاً در مدارس ابتدایی- این موضوع استفاده از فناوری را محدود می کند، زیرا هر شاگرد فقط چند دقیقه می تواند از کامپیوتر استفاده کند. کاربرد یک وایت بورد الکترونیکی توسط تمامی دانش آموزان یک کلاس، اثرات مثبت و منفی به همراه دارد. ( علی دوستی ، 1387 : 112 )
این روش باعث می شود دانش آموزان در فعالیت تدریس شرکت و مفاهیم و فرآیندهای پیچیده را مشاهده (8)کنند. اگرچه بعضی از معلمان فقط روی جنبه ارائه مطالب(9) تکیه می کنند و نسبت به شبیه سازی و مدل سازی که ممکن است برای دانش آموزان بیشتر چالش به وجود آورد، بی تفاوتند و فقط تعداد کمی از معلمان، گزارش به کارگیری نرم افزارهای ویژه مربوط به محتوا و اهداف برنامه درسی را ارائه کرده اند. گفته می شود به رغم اینکه معلمان اغلب در مورد منابع در دسترس فناوری اطلاعات دچار محدودیت هستند، اما نمونه های زیادی در تحقیقات انجام شده پیشین وجود دارد که نشان می دهد در میان معلمان، فهم خوبی از منابع فناوری اطلاعات وجود دارد. با این وجود، هر چه میزان دانش معلمان از منافع فناوری اطلاعات کم باشد، از میزان قرار دادن موقعیت مناسب ایجادشده توسط فناوری اطلاعات برای دانش آموزان کاسته می شود.( همان منبع ، 114 )
اعتماد معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات یک نکته کلیدی محسوب می شود به این صورت که معلمان به انتخاب خود در به کارگیری فناوری اطلاعات اطمینان دارند البته تعداد کمی از معلمان نسبت به به کارگیری وسیع منابع فناوری اطلاعات اطمینان دارند که این عدم اعتماد بر روش ارائه دروس اثر می گذارد. بسیاری از معلمان هنوز از بعضی از شکل های فناوری ترس دارند و این موجب به کار نبردن فناوری در تدریس آنان می شود. مطالعات نشان می دهد موثرترین کاربرد فناوری اطلاعات آن است که معلم و برنامه های نرم افزاری، فهم و فکر دانش آموز را به چالش می کشد و این کار از طریق شرکت تمامی دانش آموزان در بحث کلاس با استفاده از وایت بورد تعاملی یا کار دانش آموزان با رایانه به صورت فردی و گروه های دونفره صورت می گیرد. اگر معلم مهارت سازماندهی دانش آموزان را بر مبنای فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته باشد، آنگاه کارایی کلاس و فردی دانش آموزان می تواند به موازات هم موثر باشد. اگر معلمان نتوانند تشخیص دهند که اتخاذ رویکردهای تدریس جدید، طرح درس و برنامه درسی از جمله ضروریات تعامل است، تاثیر به کارگیری IT روی یادگیری محدود خواهد شد. ( ماهنماه آموزشی و اطلاع رسانی ، 1388 )
برخی از معلمان، برنامه درسی غیرمتمرکز را درک می کنند، اما بسیاری از معلمان ازIT جهت اضافه کردن به فعالیت های جاری خود یا ارتقا استفاده می کنند. معلمان نیاز دارند راهبرد و راهکارهایی را که فعالیت های یادگیری مناسب را تسهیل کرده و مورد حمایت قرار می دهد، به کار بگیرند. به کارگیری فناوری اطلاعات توسط دانش آموزان به صورت دونفره، گروهی یا کلاسی، (مثلاً استفاده از وایت بورد تعاملی) معلمان را قادر می سازد از طریق گوش دادن به توضیحات دانش آموزان بازخوردهای فراوانی را به دست آورند که از این نکته، معلمان می توانند دید عمیق تری را از پیشرفت دانش آموزان و شناخت آنها به دست آورند. مشارکت دانش آموزان به صورت دونفره یا تیمی در استفاده از منابع فناوری اطلاعات، در موضوعات به خصوصی باعث می شود آنان بتوانند فهم یکدیگر را از یادگیری به چالش بکشند و از طریق مشارکت، مطالب بیشتری را فراگیرند. ( مؤمنی زاده ، 1388 : 72 )

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتنی است به رغم نیاز به فنون تعلیم و تربیت جدید با استفاده از فناوری اطلاعات، که باعث می شود معلمان در پاره یی اوقات نقش تسهیل کننده را ایفا کنند، معلمان باید در زمینه برنامه ریزی آماده سازی و مطالعه خارج از کلاس نقش داشته باشند، زیرا در این صورت کار کلاسی دانش آموزان رضایت بخش خواهد بود.
در مجموع باید گفت اثرات فعالیت های آموزشی روی پیشرفت دانش آموزان بسیار زیاد است تا آنجا که مدارک جامعی مبنی بر تاثیر یا کمک کردن فناوری اطلاعات روی پیشرفت دانش آموزان وجود دارد. این مدارک نشان می دهد این ویژگی و مزایا به روشی که معلم برای انتخاب کردن سازماندهی استفاده از منابع فناوری اطلاعات اتخاذ می کند، بستگی دارد و این فعالیت ها با کارهای کلاسی و فعالیت های خارج کلاس تلفیق می شود. در حال حاضر انواع منابع فناوری اطلاعاتی موجود در دسترس نشان می دهد به کارگیری فناوری اطلاعات همیشه روی اهداف ویژه یی از برنامه درسی متمرکز است. دو زمینه مشخص و شفاف وجود دارد که نشان می دهد معلمان از فناوری اطلاعات در تدریس خود استفاده می کنند که شامل فعالیت های کلاسی و خارج از آن است.( همان منبع ، 73 )
– زبان انگلیسی و سوادآموزی از طریق پردازشگر واژه و نرم افزار ارائه مطالب
– ریاضی و علوم از طریق نمایش شبیه سازی، مدل سازی و دیگر منابع ویژه فناوری اطلاعات و روش های آموزشی موثر با استفاده از فناوری اطلاعات . بررسی پیشینه ادبیات فناوری اطلاعات، روش هایی را که باید معلم به طور موثر با منافع فناوری اطلاعات تلفیق کند و در چارچوب آموزش در روش یاددهی- یادگیری و برنامه درسی به کار گیرد، مشخص می کند. این روش ها شامل مطالب زیر است.
– درک ارتباط بین منافع فناوری اطلاعات، محتوا، فرآیند و مهارت های موضوعی مربوط به درس
– استفاده از تجربیات موضوعی در انتخاب متناسب منابع فناوری اطلاعات که به فهم اهداف ویژه یادگیری(10) کمک می کند. این مورد شامل نرم افزارهای خاص موضوعات درسی گوناگون و منابع عمومی است.
– آگاهی از توانمندی منابع فناوری اطلاعات در کمک به مهارت دانش آموزان در ارائه مطالب و نیز در نقش آنها در به چالش کشیدن فکر و یادگیری های موضوعی دانش آموزان
– افزایش میزان اعتماد افراد نسبت به به کارگیری IT از طریق افزایش فراوانی استفاده و استفاده از منابع بیشتر به جای اکتفا به یک یا دو منبع رایج
– پذیرفتن اینکه بعضی از کاربردهای فناوری اطلاعات باعث تغییر روش ارائه دانش و روش ارائه موضوع درسی به دانش آموزان و درگیر کردن آنها در فعالیت های آموزشی است.
– شناخت در مورد اینکه در جایی که از فناوری اطلاعات برای به چالش کشیدن فهم و درک دانش آموزان و تفکر مراحل بالاتر آنان استفاده می شود، چگونه می توانیم تدریس را طراحی و آماده کنیم.
– اینکه کدام شیوه از سازماندهی کلاس بیشترین تاثیر را هنگام استفاده از فناوری اطلاعات روی راه های یادگیری دارد.( فایقی ، 1386 : 65 )
به عنوان مثال برای فعالیت دانش آموزان به صورت تک نفره، دونفره و فعالیت های گروهی از چه نوع سازماندهی باید استفاده شود. اکثریت معلمان که شامل خلاق ترین آنها می شوند، به دانش و اطمینان و فهم بهتری از توانمندی فناوری اطلاعات در یادگیری دانش آموزان احتیاج دارند.
این موضوع این بحث را مطرح می کند که پشتیبانی و حمایت اساسی از معلمان برای توسعه حرفه یی به منظور اینکه معلمان، پیشرفت دانش آموزان را با کاربرد فناوری اطلاعات تلفیق می کنند، یک ضرورت است. اگر درصدد آن هستیم که معلمان به کارگیری IT را در برنامه جاری خود تلفیق کنند و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را ارتقا دهند، باید از ارتقای سطح تحصیلی معلمان حمایت بیشتری صورت گیرد.( همان منبع، 20 )
بررسی تاثیر فناوری IT در بهبود آموزش معلمان :
در ده سال گذشته با رشد و توسعه نقش فناوری اطلاعات IT در کشور ما و با توجهی که به آماده کردن بسترهای لازم برای توسعه آن شده است، این پدیده در آموزش و پرورش نیز جای خود را باز کرده و به خوبی خودنمایی می کند. این که این موضوع چه مقدار تاثیرگذار بوده، قابل اندازه گیری نیست. ولی می توان به جرات گفت که از معدود پدیده هایی است که در عمر کوتاه خود توانسته تاثیر گسترده ای بگذارد و توجه بسیاری را به خود معطوف کند. ( محقق زاده ، 1387 : 94 )
کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد، از تحولات جهانی بی نصیب نیست و با توجه به رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه، آموزش مادام العمر، آموزش برای زندگی بهتر، یادگیری برای انجام دادن و … که می تواند زمینه هایی را برای همکاری های آموزشی مشترک میان کشورهای جهان مهیا نماید، می بایست از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم و یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش و یا حتی کاهش هزینه های آموزش استفاده کند.

لازم است به این نکته اشاره کنیم که در حال حاضر بنا به همین تاثیر فناوری در آموزش، رویکردی به سوی استفاده از فناوری در آموزش (تدریس دبیران) به وجود آمده که آهسته و انبوه کار خود را به پیش می برد. نمود این رویکرد برگزاری جشنواره های تولید محتوای الکترونیکی در آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین جشنواره های روش تدریس با استفاده از IT است که در دوره متوسطه و در دروسی مثل شیمی و جغرافی توسط وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست. از جمله اهداف مشترک اجرای این جشنواره ها عبارتند از: ترغیب، تشویق و ایجاد باور در بین معلمان در امر استفاده از نرم افزارها و تولید محتوای الکتریکی؛ توسعه و گسترش فرهنگ تولید محتوای الکتریکی و استفاده از IT در فرآیند یاددهی و یادگیری. این موضوع می تواند علائمی باشد برای این که نقطه اوج تلفیق IT در آموزش و بکارگیری خردمندانه آن توسط معلمان و دبیران است. پس معلمان در بکارگیری فناوری اطلاعات نقش محوری دارند. ( همان منبع ، 62 )
در مورد بکارگیری IT در آموزش و پرورش بحث های زیادی شده و عموما از IT به عنوان یک ابزار تکنیکی برای بالابردن سطح آموزش سخن رفته است. این امر نکته روشن و قابل توجهی را پیش روی ما قرار می دهد که نیاز مبرم به پیشرفت و حرفه ای شدن معلمان در زمینه IT دارد. در زمینه ارتباط معلمان با IT مطالبی فراهم شده که در پی می آوریم: ( جمالی نیا ، 1387 ، 92 )
برای ایجاد یادگیری های موثر،جایی که تکنولوژی در اختیار اهداف یادگیری در مدرسه است، تنها معلمان هستند که در مواقعی حساس مبتنی بر پایه احتیاجات و شیوه های یادگیری دانش آموزان، تکنیک های IT را در برنامه ریزی تحصیلی به کار می برند.
با توجه به این که IT در آموزش، مراحل بلوغ خود را می گذراند؛ باید توسط مسئولین آموزش و پرورش چشم اندازهای آن ترسیم و اهداف آن مشخص شود تا بتوان تکلیف برنامه درسی را مشخص کرد:
ـ IT چه تاثیری بر برنامه درسی دارد؟

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید